คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินเดือน สำหรับแผนกบุคคล HR

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าแรง ค่าตอบแทน งาน สัมภาษณ์งาน การประเมินผลงาน สำหรับแผนกบุคคล HR

 • ability requirement scales สเกลความต้องการด้านความสามารถ เป็นวิธีการวิเคราะห์งานโดยมุ่งที่ลักษณะของแรงงานมากกว่าลักษณะของงาน
 • bbd : broadbnding โครงสร้างค่าตอบแทนแบบช่วงกว้าง
 • capability คุณค่าของบุคคลและสมรรถภาพ
 • career franchise แฟรนไชส์อาชีพ
 • cbp : competency based pay ค่าตอบแทนตามความสามารถ
 • cluster of competencies กลุ่มของความสามารถ
 • compensation ค่าตอบแทน คือ ค่าแรง ค่าจ้าง เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงาน
 • competecny based job evaluation การตีค่างานตามความสามารถ
 • competency development พัฒนาการของความสามารถ
 • degree value ค่าระดับคะแนน
 • equity ความเป็นธรรม
 • flexible salary ค่าตอบแทนแบบยืดหยุ่น
 • human capital development การพัฒนาทุนมนุษย์
 • job งาน
 • job based pay ระบบค่าตอบแทน(แบบเดิม) ที่เน้นงาน
 • job class ชั้นของงาน
 • job evaluation การประเมินค่างาน
 • open-ended การกำหนดค่าตอบแทนแบบ “ปลายเปิด”
 • p.c : positon cassification ระบบจำแนกตำแหน่ง
 • pay ค่าจ้าง
 • pay for result (p4r) ค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ
 • pay grades โครงสร้างค่าจ้างแบบเดิม
 • pay out matrix เมทริกซ์การจ่าย
 • pay related performance/ payfor performance ค่าตอบแทนตามผลงาน
 • pay structure โครงสร้างค่าตอแทน
 • person-based pay ระบบค่าตอบแทนที่เน้นบุคคล
 • personal kpis KPIs รายบุคคล
 • piece-rate incentive systems ระบบการจูงใจตามชิ้นงาน
 • pmrs : performance mangement and recognition syste ระบบการจัดการผลงานและรางวัลจูงใจ (ระบบบริหารค่าตอบแทนแบบใหม่)
 • prp : pay related performance การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
 • relative weights น้ำหนักในเชิงสัมพันธ์
 • salary เงินเดือน ค่าตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน หรือทั้งปี
 • เงินเดือน คือค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงอย่างหนึ่งที่จ่ายให้เท่ากันทุก
 • คาบเวลา อาจเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ปกตินายจ้างจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ
 • salary (1) เงินเดือน ค่าตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน หรือทั้งปี
 • salary (2) เงินเดือน คือค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงอย่างหนึ่งที่จ่ายให้เท่ากันทุกคาบเวลา อาจเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ปกตินายจ้างจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ แบ่งจ่ายเดือนละสองครั้งก็ได้ โดยนับรวมวันหยุด
 • sbp : skill-based pay ค่าตอบแทนตามทักษะ
 • strategic results measurement การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ
 • structure of the interview โครงสร้าง หรือแบบแผนการสัมภาษณ์
 • superior performance ผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด
 • tpcs: tatal performance and competency scorecard การวัดผลงานและความสามารถโดยรวม
 • unity of output ชิ้นหรือหน่วยของผลงาน (ทันที) “ระบบการจูงใจตามชิ้นงาน”
 • variable pay ค่าตอบแทนผันแปร
 • wage (1) ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการทำงานที่จ่ายให้ตามอัตราชั่วโมงทำงานหรือสิ่งของที่ผลิตได้
 • wage (2) ค่าตอบแทนในการทำงานที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานในวันและเวลาทำงานปกติ ซึ่งอาจเป็นเงิน หรือเงินและสิ่งของโดยอาจคำนวณจ่ายตามผลงานที่ทำได้ หรือตามกำหนดระยะเวลาด้วยก็ได้
 • wage and salary surveys การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือนมีการสำรวจโดยองค์การเพื่อเปิดเผยว่านายจ้างคนอื่นในตลาดแรงงานเดียวกันมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรสำหรับงานอย่างเดียวกัน
 • wage compression ความกดดันด้านค่าจ้าง สถานการณ์การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าจ้างใหม่สูงกว่าเงินเดือนของพนักงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างงานที่มีค่าตอบแทนใหม่สูงขึ้นกว่าค่าตอบแทนอัตราเดิม ซึ่งมีผลกระทบทำให้ต้องเพิ่มค่าตอบแทนมากขึ้นสำหรับอีกงานหนึ่ง
 • wage curve (or pay curve) เส้นโค้งค่าจ้าง มีหลายความหมายดังนี้
  • ความเหมาะสมของเส้นค่าจ้างที่ระบุประเด็นเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ระหว่างค่าตอบแทน
  • แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของงานและค่าเฉลี่ยสำหรับการจ่ายเพื่องานนั้น
 • weighted checklist การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก มีหมายความหมายดังนี้
  • การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก ซึ้งต้องการผู้ให้คะแนนเลือกข้อความ หรือคำพูดซึ่งอธิบายถึงการทำงานหรือลักษณะของพนักงาน หลังจากที่มีการเลือกเกิดขึ้น การตอบสนองที่แตกต่างกันจะมีคุณค่าที่แตกต่างกันโดยมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกันเพื่อที่จะพิจารณาคะแนนรวมเชิงปริมาณ
  • การให้คะแนนที่ใช้เพื่อการประเมินการทำงาน ซึ่งแสดงคุณค่าถ่วงน้ำหนักในการตอบสนองแต่ละชนิด และมีการรวบเป็นคะแนนโดยรวม
 • weighted checklist performance report รายงานการทำงานการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก เทคนิคการประเมินการทำงานซึ่งผู้ให้คะแนนจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับการทำงานแบบบังคับทางเลือก แต่มีการตอบสนองที่แตกต่าง โดยมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกัน
 • workers compensation ค่าตอบแทนของพนักงาน มีหลายความหมายดังนี้
  • ค่าตอนแทนแรงงาน ซึ่งจัดการรายได้จากเงินทุนของนายจ้างและผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโดยไม่มีความผิด
  • ค่าตอบแทนสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการทำงาน และกำลังทำงานอยู่


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^