เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ GRAMMAR

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ แต่พื้นฐานไวยากรณ์ไม่แน่น รวมทั้งผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS ก่อนเริ่มเรียน อาจารย์จะให้ทำแบบทดสอบ (นอกเวลาที่กำหนดในคอร์ส) เพื่อหาจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน จะได้เน้นแก้ไขจุดอ่อนของนักเรียนทุกคนได้อย่างถูกต้อง


ระหว่างคอร์ส อาจารย์จะมอบหมายการบ้านให้นักเรียนเพื่อฝึกฝนที่บ้านนอกเวลาเรียนด้วย เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว จะมั่นใจกับการพัฒนาทักษะอื่นๆ มากขึ้นอีกหลายเท่า เช่น การเขียนประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป การเขียนจดหมาย เป็นต้น

โครงสร้างคอร์ส GRAMMAR BRUSH-UP (21 HOURS)

 • Present tenses
 • Present perfect
 • Past tenses
 • Future
 • Countable and uncountable nouns
 • Referring to nouns
 • Pronouns and referencing
 • Quantifiers
 • Adjectives and adverbs
 • Comparing things
 • The noun phrase
 • Modals
 • Reported speech
 • Verb + verb patterns
 • Likelihood based on conditions
 • Prepositions
 • Relative clauses
 • Linking ideas
 • The passive


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^