สนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (Conversation Commonly used in Everyday Life)

ตัวอย่างหัวข้อบทสนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (Conversation Commonly used in Everyday Life)

 • การทักทาย (Greetings)
 • การลาจาก (Departing)
 • การแนะนำ (Introductions)
 • การขอโทษ (Apologizing)
 • การอนุญาต (Permission)
 • การเสนอความช่วยเหลือ (Offering help)
 • การขอร้อง (Requests)
 • การเชื้อเชิญ (Invitations)
 • การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone conversation)
 • การแสดงความยินดี (Congratulations)
 • การชมเชย (Compliments)
 • การแสดงความเสียใจ (Regrets)
 • รู้สึกไม่สบาย (Not feeling well)
 • คำแนะนำ (Suggestions)
 • การถามเกี่ยวกับเวลาและทาง (Asking the time and the way)


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^