เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยพจนานุกรม (Dictionary)

เราควรจะทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาสาระและการเรียงร้อยคำภาษาอังกฤษในพจนานุกรม (Dictionary) ให้ดียิ่งขึ้น พจนานุกรมนั้น “จำเป็น” สำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษ

หลังจากรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เราต้องจดบันทึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบในสมุดบันทึกของเรา หากเป็นไปได้ให้คัดลอกวลีภาษาอังกฤษ หรือประโยคภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงวิธีใช้ และอย่าลืมตรวจดู ความหมาย หรือ คำแปล ของทุกคำ

เราต้องศึกษาหมวดหมู่ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่สัมพันธ์กันในโครงสร้างและความหมาย อันเนื่องจากคำเติมหน้า (อุปสรรค) รากศัพท์ และคำต่อท้าย (อาคม) ตระกูลศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากภาษาลาตินและภาษากรีกนั้น ได้ให้ศัพท์ภาษาอังกฤษแก่เรานับพัน ๆ คำสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^