Basic English

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คอร์ส Basic English ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study เป็นระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐานในทุกทักษะ เบื้องต้นที่จำเป็นทั้ง การฟัง (Basic Listening) การพูด (Basic Speaking) การอ่าน (Basic Reading) และการเขียน (Basic Writing) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรง ไม่ค่อยกล้าแต่อยากใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง หรือผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ

โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นของการ เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็น และทำให้เห็นภาพรวมของภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

โดยเริ่มต้นจากการเรียนไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน (Basic Grammar) เรียนรู้หน้าที่และการวางตำแหน่งของคำประเภทต่าง ๆ เช่น คำนาม (Noun), คำกริยา (Verb), คำคุณศัพท์ (Adjective), คำบุพบท (Preposition) เป็นต้น

ซึ่งจะฝึกให้ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคต่าง ๆ จากความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และนำออกมาใช้เพื่อการสนทนา อีกทั้งยังสามารถฟังภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Listening) ที่ไม่ซับซ้อนมากนักในชีวิตประจำวันได้ และยังฝึกให้ผู้เรียนอ่านจับใจความขั้นพื้นฐาน (Basic Reading) เพื่อที่จะสามารถเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ อีกด้วยสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^