Ice Breaker เริ่มต้นสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานมักจะเริ่มต้นด้วย “Ice Breaker” (ทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวา) เป็นคำถามโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อทำให้คนที่ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสบายใจไม่กังวลมากจนเกินไป

ตัวอย่างคำถามหลักอาจจะเป็น:

  • How are you?
  • Have you been here before?
  • How about the weather today?

Continue reading “Ice Breaker เริ่มต้นสัมภาษณ์งาน” »

สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Conversation)

เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
Continue reading “สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Conversation)” »