ชื่อวันหยุด ชื่อวันสำคัญ ภาษาอังกฤษ

ชื่อวันหยุด วันสำคัญ ของประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินเดือน สำหรับแผนกบุคคล HR

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าแรง ค่าตอบแทน งาน สัมภาษณ์งาน การประเมินผลงาน สำหรับแผนกบุคคล HR

Complex Sentence คืออะไร

Complex Sentence แปลว่า “สังกรประโยค” หรือ “ประโยคที่มีเนื้อความซ้อน” หมายถึง ประโยคใหญ่ที่ประกอบขึ้นมาจากประโยคเล็ก 2 ประโยค ซึ่งใน 2 ประโยคนี้มีความสำคัญไม่เท่ากันนั่นคือ ประโยคหนึ่ง เรียกว่า Main Clause (ประโยคหลัก) ส่วนอีกประโยคหนึ่งเรียกว่า Subordinate Clause (ประโยคอาศัย) เป็นประโยคที่ต้องอาศัยประโยค Main Clause เสียก่อนแล้วจึงได้เนื้อความสมบูรณ์
Continue reading “Complex Sentence คืออะไร” »

การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue) เราสามารถทราบความหมายของคำศัพท์จากการกล่าวการยกตัวอย่างในกรณีที่คำศัพท์บาง คำยากหรือมีความหมายที่ผู้อ่านอาจเข้าใจไม่ชัดเจน ผู้เขียนอาจให้ หรือยกตัวอย่างตามหลังคำศัพท์คำนั้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในความ หมายของคำศัพท์นั้นดียิ่งขึ้น คำชี้แนะประเภทนี้ได้แก่
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue) เราสามารถทราบความหมายของคำศัพท์จากการกล่าวซ้ำความหมายของคำศัพท์นั้น โดยการใช้ภาษาง่ายๆโดยการกล่าวซ้ำ ในประโยคเดียวกันแต่ใช้ถ้อยคำที่ต่างกันเป็นตัวชี้น
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ (Definition Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ หรือการบอกความหมาย (Definition Clue) เราสามารถทราบคำศัพท์ใหม่ๆได้จากการนิยามหรือการบอกความหมายโดยดูจากตัวชี้แนะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำชี้แนะประเภท Definition ได้แก่
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ (Definition Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากข้อความโดยรอบ (Context Clue)

การเดาความหมายคำศัพท์จากปริบท หรือจากข้อความโดยรอบนั้น เราต้องอาศัยทักษะการเดาจากคำชี้แนะต่าง ๆ มาประกอบ และอาจต้องใช้จินตนาการ (lmagination) และประสบการณ์ (Experience) ช่วยประกอบในการพิจารณาความหมายนั้นด้วย การที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์ที่เรารู้แล้วแต่อาจมีความหมายต่างกันออกไปนั้น หรือความหมายของคำศัพท์ที่เราไม่รู้นั้นมีเทคนิคที่ใช้อยู่ 2 วิธีคือ
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากข้อความโดยรอบ (Context Clue)” »

คอร์ส Pronunciation

คอร์ส Pronunciation เพื่อการพัฒนาการออกเสียง Pronunciation ภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ ให้เหมือนกับเจ้าของภาษา ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจใน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ออกเสียงสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำมาใช้ในสถานการณ์จริง
Continue reading “คอร์ส Pronunciation” »

เรียน IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ ฝึกฝนทางด้าน Listening, Speaking, Reading และ Writing เน้นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการสอบข้อสอบมาตรฐานสากล (Standardized Test) IELTS เพื่อให้ได้คะแนนตามต้องการ การสอนจะเน้น Key concepts ในแต่ละด้านที่นักเรียนต้องทำความรู้จัก
Continue reading “เรียน IELTS” »

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แนะนำคอร์สเน้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ สอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนสูง สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมีสไตล์
Continue reading “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” »