คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คือ adverb ที่บอกเวลา ได้แก่คำว่า

 • today วันนี้
 • tonight คืนนี้
 • yesterday เมื่อวาน
 • finally ในที่สุด
 • last ครั้งสุดท้าย
 • already เรียบร้อยแล้ว
 • soon ในเร็วๆนี้
 • before ก่อน
 • still ยังคง
 • every week ทุกๆสัปดาห์

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คืออะไร” »

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คือ adverb ที่บอกอาการ หรือ ท่าทาง สถานะ คุณภาพ เช่น

 • happily อย่างมีความสุข
 • quickly อย่างอย่างรวดเร็ว
 • beautifully อย่างสวยงาม
 • late ล่าช้า
 • well ดี
 • carefully อย่างระมัดระวัง
 • fast เร็ว

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร” »

การวางตำแหน่ง Adverb of Frequency

การวางตำแหน่ง Adverb of Frequency อยู่ตรงไหนของประโยค ตามหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ

 1. ถ้าประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have ให้วางไว้หลัง verb to be หรือ verb to have
  • She is always late.
  • He has never traveled by train.
 2. วางไว้หน้าคำกริยาแท้ เช่น
  • Don often goes to the park.

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) คือ adverb ที่บอกความถี่ ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อย หรือถี่มากน้อยแค่ไหน ได้แก่คำว่า

 • always สมํ่าเสมอ เป็นประจำ
 • often บ่อย ๆ
 • frequency บ่อย ถี่
 • usually ตามปกติ
 • sometimes บางครั้งบางครา
 • generally โดยทั่ว ๆ ไป
 • seldom ไม่ค่อยจะ
 • hardly ever แทบจะไม่
 • never ไม่เคยเลย

การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ (Adjective Order)

 1. การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ ที่มีอยู่ในประโยคเรียงได้ตามนี้ คำคุณศัพท์ที่บอก สี ที่มา (มาจากไหน) วัสดุ (ทำจากอะไร) จุดประสงค์ (เพื่ออะไร) คำนาม เช่น
  • blue American leather sport shoes
  • red Thai silk business tie
 2. ถ้ามีคำคุณศัพท์ที่บอก ขนาด ความสูง ความยาว จะวางไว้ข้างหน้า จากข้อหนึ่ง
  • a small blue car
  • a thick glass bottle

  Continue reading “การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ (Adjective Order)” »

คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณ บอกถึงความมากน้อย ของสิ่งนับไม่ได้ ได้แก่คำว่า

 • some บ้าง
 • much มาก
 • little น้อย
 • enough เพียงพอ
 • all ทั้งหมด
 • no ไม่มี
 • any บ้าง
 • whole ทั้งหมด

Continue reading “คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

 • my ของฉัน
 • her ของเธอ
 • his ของเขา
 • its ของมัน
 • your ของคุณ
 • our ของพวกเรา
 • their ของพวกเขา

Continue reading “คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คืออะไร

คุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คือ คุณศัพท์ที่บอก จำนวนนับ ลำดับที่ และจำนวนที่ไม่แน่นอน

 • จำนวนนับ ได้แก่ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten……
 • ลำดับที่ ได้แก่ first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth, tenth…..
 • บอกจำนวนที่ไม่แน่นอน ได้แก่คำว่า
 • many มาก
 • much มาก
 • double ทั้งสอง
 • few /a few น้อย จำนวนน้อย สองสาม
 • several หลาย
 • a little/little เล็กน้อย
 • all ทั้งหมด
 • no ไม่มี
 • some มีบ้าง
 • enough เพียงพอ

Continue reading “คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ (Proper Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ (Proper Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศ เช่น

 • Thailand Thai คนไทย
 • Canada Canadian คนแคนาดา
 • U.S.A. American คนอเมริกัน
 • China Chinese คนจีน
 • Switzerland Swiss คนสวิส

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คือ คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ ได้แก่ This, That, These, Those

 • This ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)
 • That ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)
 • These ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ (เหล่านี้)
 • Those ใชักับคำนามพหูพจน์ (เหล่านั้น)

Continue reading “คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คืออะไร” »