คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) มาจาก คำคุณศัพท์ (Adjective) เติม ly

คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ส่วนใหญ่มาจาก คำคุณศัพท์ (Adjective) โดยการเติม ly ท้ายคำ โดยมีหลักการทำดังนี้

 1. เอาคำคุณศัพท์ มาเติม ly ได้เลย เช่น
  • beautiful beautifully อย่างสวยงาม
  • quiet quietly อย่างเงียบๆ
  • wonderful wonderfully อย่างยอดเยี่ยม
 2. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม ly
  • true truly อย่างแท้จริง
 3. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly เช่น
  • happy happily อย่างมีความสุข
  • angry angrily อย่างฉุนเฉียว
 4. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย le ให้ตัด e ออก แล้วเติม y
  • simple simply ง่ายๆ ชัดเจน
  • possible possibly เป็นไปได้

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) มาจาก คำคุณศัพท์ (Adjective) เติม ly” »

คำคุณศัพท์ (Adjective) และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มีรูปเหมือนกัน

คำที่มีรูปเหมือนกัน เป็นได้ทั้ง คำคุณศัพท์ และ คำกริยาวิเศษณ์ ได้แก่คำว่า

 • fast เร็ว
 • hard ยาก แข็ง
 • far ไกล
 • pretty มากทีเดียว
 • early เช้า เร็ว แต่เช้า

Continue reading “คำคุณศัพท์ (Adjective) และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มีรูปเหมือนกัน” »

เรียงลำดับคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb Order)

การเรียงลำดับคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb Order) ในกรณีที่ประโยคหนึ่งมีคำกริยาวิเศษณ์อยู่หลายชนิด ให้เรียงลำดับดังนี้ Adverb of Manner, Adverb of Place, Adverb of Time เช่น

 • The kids go to bed early.
 • He works hard every week.
 • He sang beautifully at the concert last night.

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คือ adverb ที่บอกปริมาณ จะวางไว้หน้าคำ adj., หน้าคำ adv. หรือ หน้าคำกริยาที่มันขยาย ได้แก่คำว่า

 • very มาก
 • too มาก (เกินไป)
 • quite มาก (ทีเดียว)
 • almost เกือบจะ

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คืออะไร” »

คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คือ adverb ที่บอกสถานที่ ได้แก่คำว่า

 • here ที่นี่
 • around รอบ ๆ
 • there ที่นั่น
 • somewhere ที่ไหนสักแห่ง
 • near ใกล้ ๆ

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คืออะไร” »

คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คือ adverb ที่บอกเวลา ได้แก่คำว่า

 • today วันนี้
 • tonight คืนนี้
 • yesterday เมื่อวาน
 • finally ในที่สุด
 • last ครั้งสุดท้าย
 • already เรียบร้อยแล้ว
 • soon ในเร็วๆนี้
 • before ก่อน
 • still ยังคง
 • every week ทุกๆสัปดาห์

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คืออะไร” »

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) คือ adverb ที่บอกความถี่ ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อย หรือถี่มากน้อยแค่ไหน ได้แก่คำว่า

 • always สมํ่าเสมอ เป็นประจำ
 • often บ่อย ๆ
 • frequency บ่อย ถี่
 • usually ตามปกติ
 • sometimes บางครั้งบางครา
 • generally โดยทั่ว ๆ ไป
 • seldom ไม่ค่อยจะ
 • hardly ever แทบจะไม่
 • never ไม่เคยเลย

กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ ขยายคำกริยา หรือ ขยายคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดต่างดังต่อไปนี้

 • Adverb of Frequency คือ adverb ที่บอกความถี่ ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อยหรือถี่มากน้อยแค่ไหน
 • Adverb of Manner คือ adverb ที่บอกอาการ หรือท่าทาง สถานะ คุณภาพ
 • Adverb of Time คือ adverb ที่บอกเวลา
 • Adverb of Place คือ adverb ที่บอกสถานที่
 • Adverb of Degree คือ adverb ที่บอกปริมาณ จะวางไว้หน้าคำ adj., adv. หรือกริยาที่มันขยาย

Continue reading “กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คืออะไร” »

ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ

What is a sentence? ประโยค (ภาษาอังกฤษ) คือ อะไร

 • ประโยคคือกลุ่มของคำที่มีประธานและส่วนขยาย

What are the parts of speech? ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

แบ่งออกได้เป็น 8 ชนิดคือ คำนาม คำกริยา คำสรรพนาม คำกริยาวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน
Continue reading “ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ” »