โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น

ถ้าท่านสนใจการจัดอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ได้จัดหลักสูตรโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ระยะสั้น และ โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น อาทิเช่น ภาษาอังกฤษการตลาด ภาษาอังกฤษการจัดการ ภาษาอังกฤษการเงิน ภาษาอังกฤษการบัญชี และ ภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ขึ้น
Continue reading “โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น” »