คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) คือ adverb ที่บอกความถี่ ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อย หรือถี่มากน้อยแค่ไหน ได้แก่คำว่า

 • always สมํ่าเสมอ เป็นประจำ
 • often บ่อย ๆ
 • frequency บ่อย ถี่
 • usually ตามปกติ
 • sometimes บางครั้งบางครา
 • generally โดยทั่ว ๆ ไป
 • seldom ไม่ค่อยจะ
 • hardly ever แทบจะไม่
 • never ไม่เคยเลย

กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ ขยายคำกริยา หรือ ขยายคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดต่างดังต่อไปนี้

 • Adverb of Frequency คือ adverb ที่บอกความถี่ ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อยหรือถี่มากน้อยแค่ไหน
 • Adverb of Manner คือ adverb ที่บอกอาการ หรือท่าทาง สถานะ คุณภาพ
 • Adverb of Time คือ adverb ที่บอกเวลา
 • Adverb of Place คือ adverb ที่บอกสถานที่
 • Adverb of Degree คือ adverb ที่บอกปริมาณ จะวางไว้หน้าคำ adj., adv. หรือกริยาที่มันขยาย

Continue reading “กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คืออะไร” »