เรียงลำดับคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb Order)

การเรียงลำดับคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb Order) ในกรณีที่ประโยคหนึ่งมีคำกริยาวิเศษณ์อยู่หลายชนิด ให้เรียงลำดับดังนี้ Adverb of Manner, Adverb of Place, Adverb of Time เช่น

 • The kids go to bed early.
 • He works hard every week.
 • He sang beautifully at the concert last night.

คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คือ adverb ที่บอกสถานที่ ได้แก่คำว่า

 • here ที่นี่
 • around รอบ ๆ
 • there ที่นั่น
 • somewhere ที่ไหนสักแห่ง
 • near ใกล้ ๆ

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คืออะไร” »

กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ ขยายคำกริยา หรือ ขยายคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดต่างดังต่อไปนี้

 • Adverb of Frequency คือ adverb ที่บอกความถี่ ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อยหรือถี่มากน้อยแค่ไหน
 • Adverb of Manner คือ adverb ที่บอกอาการ หรือท่าทาง สถานะ คุณภาพ
 • Adverb of Time คือ adverb ที่บอกเวลา
 • Adverb of Place คือ adverb ที่บอกสถานที่
 • Adverb of Degree คือ adverb ที่บอกปริมาณ จะวางไว้หน้าคำ adj., adv. หรือกริยาที่มันขยาย

Continue reading “กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คืออะไร” »