ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟังภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ อ่านภาษาอังกฤษ และเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสาร และคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง

เนื้อหาจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร  การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน  โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้คุณก้าวสู่โลกของการสื่อสารเชิงธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) จะเน้นเสริมสร้างบรรยากาศ และเนื้อหาบทเรียนอิงอยู่บนสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ งบประมาณ และช่วงเวลาที่เหมาะสม กับโครงสร้างของธุรกิจแต่ละประเภท

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) ประกอบด้วย

  • ผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จะได้ฝึกการเจรจาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ การอภิปรายในที่ประชุม การเจรจาต่อรองธุรกิจ เพิ่มคำศัพท์ (Vocabulary) ที่น่าสนใจในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสำนวนภาษา (Idiomatic Expression) ให้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์
  • แนะนำเทคนิคการเขียน (Writing) โต้ตอบจดหมายอิเลคโทรนิค การฝากข้อความ วิธีการนำหลักไวยากรณ์ (Grammar) มาประยุกต์ใช้ในการเขียนได้เป็นอย่างดี
  • มารยาทในการติดต่อสื่อสาร ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยง การแต่งกายอย่างเหมาะสม การรับประทานอาหาร การแนะนำตนเองและผู้อื่น การพูดคุยสนทนาบนโต๊ะอาหาร และกลยุทธ์การเจรจาในสถานการณ์จำเป็นระหว่างรับรองลูกค้า
  • เทคนิคการอ่านใจลูกค้า การพูดทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การตอบข้อโต้แย้งเชิงธุรกิจ และศิลปะการเจรจาเพื่อผูกมัดใจลูกน้องตลอดจนถึงเจ้านาย

การจัดกลุ่มเรียนขนาดเล็ก จำนวนผู้เรียน 5 – 10 คน เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือก เรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มด้วยตนเอง (รวมทั้งมีบริการสอน ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ในบริษัทและองค์กรต่างๆ )

ระดับของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

Intermediate ขึ้นไป

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

  • สอนโดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
  • สอนสด เป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
  • ระบบการเรียนแบบ Interactive Learning ในห้องเรียน
  • การฝึกฝนการใช้ภาษาผ่านห้อง Computer Lab
  • การเรียนเสริม ผ่านกิจกรรม Loft Club
  • การรับรองผล


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^