คอร์ส Pronunciation

คอร์ส Pronunciation เพื่อการพัฒนาการออกเสียง Pronunciation ภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ ให้เหมือนกับเจ้าของภาษา ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจใน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ออกเสียงสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำมาใช้ในสถานการณ์จริง
Continue reading “คอร์ส Pronunciation” »

เรียน IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ ฝึกฝนทางด้าน Listening, Speaking, Reading และ Writing เน้นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการสอบข้อสอบมาตรฐานสากล (Standardized Test) IELTS เพื่อให้ได้คะแนนตามต้องการ การสอนจะเน้น Key concepts ในแต่ละด้านที่นักเรียนต้องทำความรู้จัก
Continue reading “เรียน IELTS” »

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แนะนำคอร์สเน้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ สอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนสูง สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมีสไตล์
Continue reading “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” »

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ฝึกฝนให้สามารถคิดหาประเด็นต่าง ๆ ที่จะพูดในระยะเวลาอันจำกัด และเรียนวิธีการเรียบเรียง idea เพื่อให้สามารถ express ความคิดเห็นออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และสมเหตุสมผล เน้นทักษะในทุก ๆ ด้านทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นการออกแบบโดยเฉพาะที่ทำให้ผู้เรียนก้าวสู่เป้าหมายตามที่ต้องการด้วยความมั่นใจอย่างมืออาชีพ
Continue reading “เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว” »

เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตราฐานสากล ผู้เรียนจะค้นพบลักษณะการเรียนจะใช้เทคนิคในการช่วยจำ และวิธีการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง แก้ไขการใช้ไวยากรณ์ที่สับสนของคนไทยเพื่อการใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
Continue reading “เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ” »

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษจะมีความมั่นใจในการสื่อสารในระดับเบื้องต้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Continue reading “เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ” »

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Speakers) ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดอย่างต่อเนื่องในหัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสื่อสาร
Continue reading “คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ” »

คอร์สเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์ส Professional English Writing โดยหลักสูตรเขียนภาษาอังกฤษนี้ จะช่วยให้เริ่มต้นการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ งานในชีวิตประจำวันได้ โดยการชี้ให้เห็นว่าหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ต่างๆ นั้นใช้อย่างไร สามารถนำมาจัดเรียนและถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้อย่างไร
Continue reading “คอร์สเขียนภาษาอังกฤษ” »

Basic Writing

คอร์ส Basic Writing เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นโดย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ให้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้และเริ่มต้นฝึกฝนทักษะทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
Continue reading “Basic Writing” »

TOEIC Listening

คอร์ส TOEIC เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบ ในด้านการฟัง (Listening) จะมุ่งเน้นการพัฒนาการฟัง อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน และวิธิการที่ถูกต้องของการเรียน Listening รวมทั้งการฝึกฝนถึงเรื่องการออกเสียงเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เป็นปัญหาทำให้เราฟังไม่รู้เรื่อง
Continue reading “TOEIC Listening” »